Правна информация

Общи условия за използване на уеб сайта на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД

Добре дошли в уеб сайта на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД на латински (Транслитерация) ELEKTROUSLUGY VARNA LTD с номер на заявката в Патентно ведомство на Република България 2024172510N и ИН:616058001 в Европейския съюз за интелектуална собственост за правото на индустриална собственост на марката EUV електроуслуги варна EUV и логото разположено в горния край на всички страници.

Лого на фирмата Електроуслуги Варна ЕООД

ЕИК:204950824

имейл за кореспонденция: office@euv.bg

телефон: 0899108651

адрес на офиса: гр.Варна – 9027, ж.к.Младост, Пазар Панелчето, модул №23

(наричани по-долу „ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА“).

От потребителите се изисква да прочетат внимателно настоящите Общи условия, преди да ползват този уеб сайт (наричан по-долу „уеб сайт“). Ползването на този уеб сайт изисква приемане на настоящите Общи условия и Политиката за поверителност.

В допълнение към настоящите Общи условия, от Потребителя се изисква да спазва всички специфични за услугата допълнителни условия и ограничения, посочени тук, които могат да се появяват на уеб сайта или в негови актуализации. ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА не предоставя на Потребителя никакви други допълнителни права освен тези, посочени в настоящите Общи условия.

Всяко използване на този уеб сайт и свалянето на материали от него изисква съгласие от страна на Потребителя за спазване на действащите в момента Общи условия. Ако потребителят не приеме тези Общи условия, то ползването на този уеб сайт и свалянето на материали от него от страна на Потребителя е забранено.

С настоящето ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД предоставя на Потребителя ограничено право да ползва, разглежда и изтегля информация, съдържаща се в уеб сайта (наричана по-долу „Материал“), само за лични и нетърговски цели. Това предоставяне на права за ползване не представлява прехвърляне на собственост върху Материала или негови копия.

Правото на ползване е предмет на следните ограничения:

Във всички разпечатки и копия на Материалите, изтеглени от Потребителя, от Потребителя се изисква да запази всички уведомления за авторски права и други права, които се съдържат в споменатия Материал;

Потребителят няма право да променя Материала по какъвто и да е начин, нито да възпроизвежда, публично излага или публикува под друга форма Материала или да го използва за търговски цели.
Използването на определени зони с ограничен достъп на уеб сайта може да е свързано със създаването на персонален потребителски профил, който не може да бъде прехвърлян. В такива случаи Потребителят трябва да регистрира и въведе цялата поискана информация правилно и да приеме съответните общи условия.

Информация, предоставена от Потребителя

Потребителят се задължава да се въздържа от препращането към ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА на каквато и да е информация или материали, които са обидни, смущаващи, неприлични, незаконни или защитени от авторски права.

Потребителят следва да предостави точни данни при въвеждането на личните данни на Потребителя към ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД. Предоставянето на неверни данни е забранено и може да доведе до последствия за страната, предоставяща невярна информация. Потребителят не трябва да прехвърля на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА поверителна информация чрез този уеб сайт. Потребителят се съгласява, че никаква информация или материали, предоставени чрез този сайт на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА от Потребителя или от лица, действащи от името на Потребителя, не могат да бъдат считани за поверителни или защитени от права. ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА може да използва, възпроизвежда, представя и публикува всякаква такава информация и материали.

Ползвателят приема, че всички лични данни, предоставени от Потребителя чрез уеб сайта, могат да бъдат обработени от ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА по начин, разрешен от закона за личните данни. Данните за клиентите на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА се записват в регистър за клиенти на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД. Те се използват за поддържане и управление на клиентските профили. ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА и дружествата, принадлежащи към същата група като EUV ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА EUV , също има право да обработва данните в този регистър и да разкриват име и адрес за обосновани цели на употреба (като директен маркетинг) в съответствие със Закона за личните данни. Клиентите имат законово право да забранят обработката на личните си данни за целите на директните продажби, продажбите от разстояние и друг директен маркетинг.

Задължения на Потребителя

Потребителят се задължава да не нарушава и да не се опитва да нарушава по никакъв начин функционирането на уеб сайта.
Потребителят се задължава да използва уеб сайта в съответствие с настоящите Общи условия и всички негови актуализирани версии, и в съответствие с приложимото законодателство и други актове.
Потребителят се задължава да не използва уеб сайта за:
– изпращане на нежелана поща или други неоторизирани съобщения,
– фалшифициране на заглавната информация или обработката на идентификатори по начин, който цели да прикрие произхода на съдържанието, предавано чрез уеб сайта,
– всяка дейност, която възпрепятства възможността на други потребители да използват уеб сайта,
– незаконни действия,
– публикуването или предаването на материали, които нарушават правата на други лица или страни, или които са незаконни, клеветнически, нецензурни или по друг начин обидни, или материали, които незаконно рекламират даден продукт или услуга.

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД си запазва правото да предприеме всички позволени от закона средства за правна защита, произтичащи от нарушаването на тези ограничения.

Потребителят освобождава от отговорност ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА и всички дружества, принадлежащи към същата група като EUV ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА EUV към този момент, заедно с всички служители, мениджъри и представители от тях, от всички претенции, произтичащи от използването на този уеб сайт от Потребителя.

Сигурност на данните

Уеб сайта е защитен с професионален SSL сертификат PositiveSSL който защитава-криптира данните на потребителя при попълване на формуляр или документ който се изисква от сайта да бъде попълнен и изпратен.

Потребителят няма право да:

използва устройства или програми, които могат да нарушат функционирането на уеб сайта,
извършва действия, налагащи прекомерна тежест върху структурата на уеб сайта (например масовото изпращане на имейли, т.е. изпращането на нежелана поща) или
нарушава, или управлява програмите и функциите на уеб сайта.

Този вид забранени действия включват инсталирането на материали, съдържащи вируси, предварително настроени програми за създаването на смущения или други елементи, които могат да окажат влияние върху софтуерната архитектура на уеб сайта.

Връзки към външни уеб сайтове

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА може да включи в този уеб сайт връзки към уеб сайтове, поддържани от други страни. Използването на такива връзки препраща Потребителя извън този уеб сайт.  Потребителят следва да ползва свързаните уеб сайтове изцяло на своя собствена отговорност. Връзките като такива не представляват индикация за собственост върху свързания уеб сайт, нито за каквато и да било подкрепа от ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД за посочения уеб сайт или одобрение на материали в него, освен сайтовете за защита на авторски права, патентно ведомство на Република България и сертификати които са пряко обвързани с Електроуслуги Варна ЕООД  Притежателят на свързания уеб сайт няма право да използва каквито и да е търговски марки, търговски наименования, имена на домейни или материали, предмет на авторско право на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД или неговите свързани дружества или компании; съответно EUV ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА EUV няма право да използва търговски марки, търговски наименования или материали, защитени с авторско право, които могат да бъдат видени чрез посочените връзки.

Външни връзки към този уеб сайт

Необходимо е получаването на писменото одобрение от ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД за поставяне на всякакви връзки към този уеб сайт, освен ако връзката не отговаря на следните условия:

връзката се състои единствено от обикновен местен шрифт URL www.elektrouslugi-ceni.xx (xx = ccTLD) или elektrouslugi-varna.com и не включва никаква търговска марка на Електроуслуги варна или думите ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД като такава или под формата на лого;
връзката се отнася директно до началната страница или на местния уеб сайт www.elektrouslugi-ceni.xx (xx = ccTLD), или на elektrouslugi-varna.com и не на която и да е подчинена страница от посочения уеб сайт;
когато следвате връзката, свързаният уеб сайт на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА се отваря в нов независим прозорец на браузъра, а не в рамките на сайта;
външността, разположението и други характеристики на връзката не създават погрешно впечатление, че свързващата страна или нейните операции и продукти са свързани с операции на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА или са спонсорирани от ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА;
връзката не е в ущърб на доброто име и марките на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА или на дружествата, принадлежащи към консорциума като ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД към този момент.

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД си запазва правото да оттегли своето съгласие за свързване по всяко време въз основа на свое собствено неограничено усмотрение и да забрани всяка връзка, отговаряща на горепосочените условия, която според оценката на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА е била поставена в неподходяща ситуация и би могла да навреди на доброто име, с което се ползва ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД или да причини каквито и да било вреди на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД.

Право на интелектуална собственост

Авторското право, свързано с този уеб сайт и всички материали, съдържащи се в него, е обект на защита съгласно международните закони и конвенциите за авторското право на Република България.

Използвайки този уеб сайт Потребителят трябва да спазва международните закони за авторското право и да не допуска неразрешено копиране на Материала на уеб сайта.

Всички права върху интелектуална собственост, свързани с уеб сайта (в това число авторски права, регистрирани и нерегистрирани търговски марки и дизайни, патенти, имена на домейни, търговски тайни и права върху бази данни), се запазват от ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД. Всякакви привилегии, произтичащи използването на авторските права, които принадлежат на EUV ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА EUV, принадлежат изцяло на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД. ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА не предоставя на Потребителя никакви директни или индиректни права върху каквато и да било интелектуална собственост.

Ограничаване на отговорността

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД ще полага всички усилия, за да гарантира, че уеб сайта и услугите, съдържащи се в него, ще продължат да се използват безпроблемно и без прекъсване. ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА, обаче, не носи отговорност за това, дали услугата ще функционира по непрекъснат, своевременен и без грешки начин. Положени са необходимите усилия, за да се гарантира точността на информацията, предоставена на уеб сайта. Въпреки това ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА не носи отговорност за точността на съдържанието в него. Възможно е Материалът да съдържа неточности и печатни грешки. ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕОДО не носи отговорност за точността или пълнотата на Материала, нито за надеждността на каквито и да било съвети, мнения, изявления или друга информация, която е публикувана или която може да бъде споделена чрез уеб сайта. Всяко използване и отнасяне до такива мнения, съвети, изявления или информация е за сметка на и на собствената отговорност на Потребителя. Той следва да потърси съдействие от експерт, за да получи съвет, съобразен с индивидуалната ситуация на Потребителя.

Публикуваното съдържание се предлага такова каквото е. Сайтът и съдържащата се в него информация могат да бъдат модифицирани през определени периоди от време. ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД не гарантира и не носи отговорност, включително не дава гаранции и не поема задължения по отношение на търговска полезност, пригодност за определени цели или гарантиране на права, или гаранции относно функционирането на този уеб сайт, или на неговото съдържание. ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА не носи отговорност за предоставянето и точността на информация за продукти и продажби извън този уеб сайт, например, когато тази информация е предоставена от друго лице или фирма.

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА не гарантира, че този уеб сайт, уеб сървърите, поддържащи този уеб сайт или електронните съобщения, изпратени от ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА, не съдържат вируси или други вредни елементи поради възможността от хакерска атака към сървърите на хоста за този сайт. С това Потребителят приема, че ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА не носи отговорност за материали или информация, които се изпращат или получават от Потребителя.

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, непосредствени или последващи, или специални вреди, или за вреди, базирани на отговорност за непозволено увреждане (включително вреди, произтичащи от загуба на бизнес, договор, продукт или информация, или от прекъсване на бизнес операциите), произхождащо от използването на този уеб сайт или от предотвратяването на упоменатата употреба, или от настоящите Общи условия, независимо дали посочената вреда се основава на споразумение, нарушение на права, безразсъдно действие или други основания, дори и, ако ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА е бил предупреден за възможността за такива вреди. В допълнение ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА не носи отговорност за грешки, неточности, недостатъци или други дефекти, закъснения или липса на коректност на информацията, съдържаща се в този уеб сайт.

Във всички случаи отговорността на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД не може да надвишава задължението, произхождащо от съответното местно законодателство.

Изменения

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА си запазва правото да променя и изменя настоящите Общи условия, изцяло или частично, по всяко време, тъй като ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД е в правото си да се възползва от собствената си свобода на преценка. Всички изменения в настоящите Общи условия влизат в сила, след като са били обявени на уеб сайта. Всяко използване на уеб сайта след изменението на Общите условия представлява приемане на това изменение.

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД има право по всяко време и без предизвестие да променя всички части на този уеб сайт; да отстрани дефекти и недостатъци в него; да извърши други промени в уеб сайта, материалите и продуктите, програмите, услугите и цените, описани на уеб сайта; да премахне елементи от употреба, включително функции на уеб сайта.

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА също така има право, без предизвестие и без задължение за обезщетение, да ограничи използването на определени функции и услуги или използването на уеб сайта изцяло или частично. С наличието на основателна причина ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА има право по всяко време да прекрати всички предоставени от него права на ползване.

Приложимото законодателство

Тези Общи условия се уреждат от законодателството на Република България. Краен Потребител, обаче, може да подаде иск до съд от първа инстанция, който има юрисдикция в района, в който потребителят се намира по местоживеене. Крайния Потребител, също може да се възползва от правото си да потърси съвет за разрешаване на спора от Комисията за защита на потребителите.

Механизъм за алтернативно разрешаване на спорове

Алтернативното решаване на спорове (АРС) позволява на потребителите и търговците да уреждат спорове, без да се стига до съд. Влезте в сайта на европейската платформа от тук

Уведомления относно авторските права и търговските марки

Авторското право върху съдържанието на уеб сайта е собственост на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД. и се защитават със сертификат от  www.dmca.com Всички права запазени.

Името EUV ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА EUV и наименованията на продуктите и услугите, които ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД произвежда и възпроизвежда, е търговска марка, регистрирана търговска марка в патентно ведомство на Република България. Другите споменати имена могат да бъдат и защитени символи на техните притежатели. Всички права запазени.